Заместник-министър Деляна Иванова е новият Ръководител на Управляващия орган на ОПРР

Заместник- министърът на МРРБ, г-жа Деляна Иванова ще организира и ръководи дейността на Управляващия орган на ОПРР, и ще отговаря за всички административни процеси, свързани с изпълнението и напредъка на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Г-жа Деляна Иванова ще представлява МРРБ при сключване на административни договори, допълнителни споразумения и заповеди за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОПРР 2014-2020 г. В правомощията на г-жа Иванова са определени и подписването на всички индивидуални административни актове по смисъла на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЗУСЕСИФ), както и издаване на актове за установяване на публични вземания. Всички отговорности и задължения на заместник-министъра на МРРБ, г-жа Деляна Иванова като РУО на ОПРР са разписани в Заповед № РД-02-14-1116/ 31.12.2021 г. на заместник министър-председателя и министър на регионалното развитие и благоустройство Гроздан Караджов от 31.12.2021 г.

Всички бенефициентите и партньорите на УО на ОПРР е необходимо да адресират кореспонденцията си съобразно променената и актуална Заповед за определяне на РУО на ОПРР.

Припомняме, че г-жа Деляна Иванова е назначена за заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството със Заповед на министър-председателя г-н Кирил Петков от 21.12.2021 г.