Обществено обсъждане на проект на Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2022 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

              Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ (ОПРР) 2014 – 2020 г. публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2022 г.

              В проекта на ИГРП за 2022 г. е предвидена една процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ (БФП) BG16RFOP001-9.002 „Мерки за възобновяеми енергийни източници в държавни лечебни заведения“ по Приоритетна ос 9 „Подкрепа за здравната система за справяне с кризи“ – предвидена дата за обявяване през месец април/май 2022 г. с бюджет 29,3 млн. лв. и конкретен бенефициент Министерство на здравеопазването.

              Съгласно т. 3 от Решение № 850/2021 г. на Министерски съвет, в рамките на бюджета на инструмента REACT-EU за 2022 г., за сключване на договори по ОПРР 2014-2020 е определен допълнителен финансов ресурс в максимален размер до 29 337 450 лева, с който да се подкрепи здравната система, чрез изграждане на системи за производство на електроенергия чрез възобновяеми енергийни източници в държавни лечебни заведения.  Допълнителният ресурс ще бъде включен в бюджета на ОПРР 2014-2020 посредством изменение на програмата от Европейската комисия.

              Основната цел на процедурата е укрепване на капацитета на здравната система и създаване на подкрепяща среда за устойчив национален отговор на COVID-19 чрез пилотно изграждане на системи за производство на електроенергия, чрез възобновяеми енергийни източници в държавни лечебни заведения.

              Предложения и коментари по проекта на ИГРП за 2022 г. можете да изпращате в срок до 14.03.2022 г., включително, на следната електронна поща: oprd@mrrb.government.bg.

              Проектът на ИГРП за 2022 г. може да бъде намерен на интернет-сайта на програмата, в меню „ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”, подменю „Индикативни програми 2014-2020“ и на Единния информационен портал – www.eufunds.bg