ПРОГРАМАТА ЗА ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ 2021-2027 Е ИЗПРАТЕНА ОФИЦИАЛНО ЗА ОДОБРЕНИЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Програмата за техническа помощ 2021-2027 беше изпратена официално за одобрение от Европейската комисия на 11 август 2022 г. през системата на Европейската комисия SFC2021. Това стана възможно след решение на Министерския съвет от 28.07.2022 г. за одобряване на проекта на програмата и приключване на преговорите между Управляващия орган, заинтересованите страни и европейските служби. 

Програмата за техническа помощ 2021-2027 е основният инструмент, със стратегически акцент при подпомагане на ефективното администриране и използване на фондовете от ЕС в България и има подкрепяща роля за постигане целите на Споразумението за партньорство и програмите за периода 2021-2027. 

Основният и принос ще бъде към ефективното и координирано прилагане на политиката на сближаване. Ангажирането на социално икономическите партньори и организираното гражданско общество за добро управление на фондовете, както и повишаването на прозрачността и комуникирането на добрите резултати постигнати по програмите от програмен период 2021-2027 са  ключов фокус на Програмата. През настоящия програмен период, на ниво държава членка, чрез Програмата ще се подкрепят и Пактовете за почтеност (Integrity pacts)  по стратегически опреции на останалите програми, целящи мониторинг и защитата на инвестициите на Европейския съюз.

По програмата ще бъдат инвестирани над 237 000 000 лв., като финансирането се осигурява от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет.

Благодарение усилената работата на екипа на дирекция „Добро управление“ в Администрацията на Министерския и доброто партньорството с отговорните представители на Европейската комисия, програмата бе изпратена в срок.