ОЩЕ ЕЛЕКТРОННИ АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ НА МВР ЩЕ БЪДАТ ФИНАНСИРАНИ ПО ОПДУ

На 28.09.2022 г. по ОПДУ бе сключен договор за изпълнение на Проект BG05SFOP001-1.029-0001-C01 “Разработване на електронни административни услуги и внедряване на допълнителни функционалности в автоматизирани информационни системи в МВР“ с бенефициент Дирекция "Комуникационни и информационни системи" - Министерство на вътрешните работи.

Проектът ще финансира развитието на Портала за електронни административни услуги на МВР, който бе пуснат в експлоатация след изпълнението на успешно завършилия предходен проект по ОПДУ. Чрез него ще бъдат развити услуги по направления "Български документи за самоличност" и "Пътна полиция", ще се реализират 20 нови електронни административни услуги по направление "Контрол на общоопасните средства" и ще се усъвършенстват технологичните процеси на Портала. В обхвата на проекта е и развитието и реализирането на допълнителни функционалности на Автоматизираната информационна система "Лицензиране и контрол на частната охранителна дейност" и Единния автоматизиран регистър за контрол на общоопасните средства.

Новият проект по ОПДУ има за цел подобряване и разширяване на обхвата на предоставяните ЕАУ чрез оптимизиране на процесите по заявяване, обработка и предоставяне. Ще се работи и в посока повишаване на ефективността и достъпността на услугите за гражданите и бизнеса, за висока надеждност, непрекъсната наличност на услугите и информационна сигурност.  Към момента чрез Портала за електронни услуги, МВР предоставя 54 ЕАУ, като целта е да се електронизират максимален брой, от всички 161, административни услуги, предоставяни от ведомството.

Проект BG05SFOP001-1.029-0001-C01 “Разработване на електронни административни услуги и внедряване на допълнителни функционалности в автоматизирани информационни системи в МВР“ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Стойността му е  2 799 915,95 лв. от които 85%  финансиране от ЕС. Продължителност - 01.02.2022-31.12.2023 г.