ТРЕТА ПРОЦЕДУРА ЗА НЕПРИСЪСТВЕНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ОТ КН на ПТП (1.09-19.09.2023 г.)

 

ПРОТОКОЛ от Третата  процедура за неприсъствено вземане на решение на Комитета за наблюдение на Програма „Техническа помощ”, проведена в периода 01-19 септември 2023

РЕШЕНИЕ на Комитета за наблюдение на Програма „Техническа помощ” от 20 септември 2023 г.

Пето изменение на Оперативна програма „Добро управление“,  Версия № 6, одобрена от Комитета на Програма ТП на 20.09.2023 г.

Индикативната годишна работна програма на Оперативна програма „Добро управление“ за 2023 г., Версия № 1, одобрена от Комитета на Програма ТП на 20.09.2023 г.

Критериите за подбор на операции по Процедура BG05SFOP001-7.001 „Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка прилагана от Фонд „Сигурност на електроенергийната система“ (SAFE)“, Версия № 1, одобрена от Комитета на Програма ТП на 20.09.2023 г.

ОБОБЩЕНА СПРАВКА за отразяване на становищата от Третата процедура за неприсъствено вземане на решение на Комитета