Процедура BG16RFTA001-1.005 „По-висока добавена стойност на Системата за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление“

 

Управляващият орган на Програма „Техническа помощ“ открива за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFTA001-1.005 „По-висока добавена стойност на Системата за управление на средствата от Европейските фондове при споделено управление“.

Процедурата е насочена към подобряване средата за контрол и одит на програмите от Споразумението за партньорство за осигуряване на гладък и ефективен работен процес, за повишаване на експертизата и качеството на методическите насоки за новия период.

Сред основните и цели са рационализиране на средата за изпълнение и контрол на програмите от Споразумението за партньорство, намаляване на грешките при управление на програмите, констатирани от контролните органи при предишни проверки, както и намаляване на финансовите корекции за нарушения при обществени поръчки за избор на изпълнител. Поддържането на високи нива на компетентност на служителите отговорни за одита на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)/ Европейските фондове при споделено управление (ЕФСУ) както и повишаване на доверието в Системата по отношение на одитната дейност по проекти по програмите от СП също ще бъдат в обхвата на целите по процедурата.

Сред очакваните резултати са: унифицирани административни процеси за контрол и одит, по-широко използване на опростени разходи, зелени и устойчиви обществени поръчки, предотвратяване на конфликт на интереси, изготвяне на наръчници за избягване на често срещани грешки, открити по време на одитите и при проверка на доклади за верификация, нови или актуализирани национални разпоредби за контрол на средствата от ЕСИФ/ЕФСУ, по-добро комуникиране на резултатите и добавената стойност от подкрепата от фондовете и други.

Стойността на процедурата е 60 875 259 лв., като разпределението между тримата допустими бенефициенти е следното:

  • Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз“ – 37 471 569 лв.,
  • Министерството на финансите, в чиято структура е дирекция „Национален фонд“ – 15 585 311 лв. 
  • Агенцията по обществени поръчки – 7 818 379 лв.

Крайният срок за подаване на проектното предложение е 29 ноември 2024 г. 23:00 ч.

Всички документи са публикувани на следния линк в ИСУН.

 

 


Процедура BG16RFTA001-1.005 „По-висока добавена стойност на системата за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление“ се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз