Процедура BG16RFTA001-1.002 „Развитие на Академията за фондовете на ЕС“

 

Управляващия орган на програма „Техническа помощ“ обявява чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Процедура BG16RFTA001-1.002 „Развитие на Академията за фондовете на ЕС“ на стойност 8 млн. лв., с единствен допустим кандидат Института по публична администрация.

Документите по процедурата са публикувани на следния линк в ИСУН.

 

 


Процедура BG16RFTA001-1.002 „Процедура BG16RFTA001-1.002 „Развитие на Академията за фондовете на ЕС“ се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз