Процедура BG16RFTA001-1.006 „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България”

Управляващият орган на Програма „Техническа помощ“ открива за кандидатстване чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ Процедура BG16RFTA001-1.006 „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“ на стойност 25 680 000 лв. с допустими кандидати 27-те общини, на чиято територия са административните центрове на 28-те области на територията на Република България.

Крайният срок за кандидатстване е 05.03.2024 г.

Документите по процедурата са публикувани на следния линк в ИСУН.

 

 


Процедура BG16RFTA001-1.006 „Ефективна национална мрежа от областни информационни центрове в България“  се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз