СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ДО 1.11.2019 г. НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПРОЦЕДУРА BG05SFOP001-2.019 „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБУЧЕНИЯ ЗА ТЕРИТОРИАЛНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ"

Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ) публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по Процедура BG05SFOP001-2.019 „Специализирани обучения за териториалната администрация”. Процедурата е по Приоритетна ос 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса“ на ОПДУ. Общият бюджет е 10 млн. лева, а максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект – 200 000 лева. 

Предложения и възражения по проекта на Насоки за кандидатстване можете да изпращате в срок до 1.11.2019 г. включително, на следната електронна поща: opgg-pc@government.bg.

Допустими кандидати по тази процедура са:

- администрации на изпълнителната власт, които имат в структурата си териториални звена/поделения;

- администрации на изпълнителната власт, към чиято структура са създадени като юридически лица с нормативен акт или по ред, определен в нормативен акт, териториални администрации;

- териториални администрации на изпълнителната власт, създадени като юридически лица с нормативен акт или по ред, определен в нормативен акт, с изключение на областните и общинските администрации.

По процедурата ще се финансират дейности, насочени към организиране и провеждане на и/или участие в специализирани обучения на територията на Република България за служителите в териториалните звена/поделения на кандидата, в териториални администрации към структурата на кандидата или в структурата на териториална администрация-кандидат.

Проектът на Насоки за кандидатстване по процедурата е публикуван в eufunds.bg на следния линк, както и в ИСУН на следния линк