Обществено обсъждане на проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г.

В съответствие с чл. 26, ал. 3 от Постановление № 162 на Министерския съвет от 2016 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление“ публикува за обществено обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма за 2019 г.

Предложения и коментари можете да изпращате в срок до 17.30 ч. на 22.10.2018 г., включително, на следната електронна поща: opgg-pc@government.bg.

Файлови документи