Оценка на изпълнението на ОПДУ в периода 2015 – 2017 г.