НАЦИОНАЛЕН ПОРТАЛ ЗА ПРОСТРАНСТВЕНИ ДАННИ (INSPIRE), ФИНАНСИРАН ПО ОП „ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ“

Със създаването на Национален портал за пространствени данни (НППД) Държавна агенция „Електронно управление“ изпълни задължението си за изграждане на:

- основния елемент на инфраструктурата за пространствена информация в България

- информационно-комуникационна точка за обмен на пространствени данни на национално и европейско ниво.

Порталът https://inspire.egov.bg е създаден след проучване на най-добрите практики от INSPIRE порталите на други страни-членки на ЕС и анализ на съществуващите нормативната уредба в България и европейските страни.

НППД осигурява възможност на органите на публична власт, имащи задължения да създават, поддържат и разпространяват бази от пространствени данни във връзка с осъществените от тях правомощия и предоставят публични услуги, да имат взаимен достъп до поддържаните от тях масиви от данни. Порталът е лесно използваем и е изграден в две части – Информационна част и Каталог. В информационна част са създадени различни секции с възможност за публикуване на разнообразна информация (новини, събития, документи и др.). В Каталога са пространствените данни по съответните теми от приложенията към Закона за достъп до пространствени данни (Директива INSPIRE), описващите ги метаданни и услугите за тях. Създадена е възможност за филтриране, визуализиране и наслагване/комбиниране върху карта.

С изграждането на НППД се очаква да се засили ангажираността на държавните администрации, които създават и поддържат набори от пространствени данни, попадащи в обхвата на темите по Директива INSPIRE.

Проектът е номиниран за награда в конкурса Digitalk&A1 Awards 2021  за компании, които през последната година са трансформирали бизнеса си чрез иновативни технологични решения.

 


лого ОПДУ и ЕК

Име: Проект BG05SFOP001-1.002-0014 „Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)”, се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд (ЕСФ)

Бенефициент: Държавна агенция "Електронно управление"

Контакти: Георги Гладков, ggladkov@e-gov.bg, +359 2 949 2252

Сайт на организацията: https://www.e-gov.bg/