Петнадесето редовно заседание на Комитета за наблюдение на ОПДУ

На 12 май 2022 г. ще се проведе Петнадесетото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Добро управление” (КН на ОПДУ), което ще бъде организирано отново онлайн.

На него ще бъде представен за одобрение Годишния доклад за изпълнението на ОПДУ за 2021 г., както и цялостният напредък в изпълнението на програмата към края на м. април 2022 г. За съгласуване ще бъде предложено второ изменение на Индикативната годишна работна програма на ОПДУ за 2022 г., в което ще влязат четири нови процедури, чиито критерии за подбор на операции ще бъдат предложени за одобрение. За одобрение ще бъде предложено и изменение на Методиката за оценка на проектно предложение/ финансов план по процедури на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и на критерии за подбор на операции от ИГРП 2021 г.

Представители на бенефициентите по ОПДУ – Агенция по вписванията и МВР ще направят демонстрации на разработени системи и платформи, както и на постигнатите резултати в изпълнение на проекти по ОПДУ.

На заседанието ще присъстват наблюдаващите програмата от Главна дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ на ЕК, членове на Комитета, наблюдатели и гости.