Обявена е процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР”

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува Указания за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ чрез бюджетна линия (финансов план) по процедура BG16RFOP001-8.006 „Подкрепа за  бенефициентите по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР”. Процедурата цели подобряване и укрепване капацитета на бенефициентите по ОПРР, с цел успешно изпълнение на политиките, подкрепяни от Програма „Развитие на регионите“ (ПРР).            

Конкретни бенефициенти по процедурата са 50 градски общини в качеството им на потенциални бенефициенти по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ и Приоритет 2 „Интегрирано териториално развитие на регионите“ по ПРР.  Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 10 000 000,00 лева, а крайният срок за кандидатстване е 16 май 2023 г., 19:00 ч.