Публикуван е проект на изменение на Индикативната годишна работна програма /ИГРП/ за 2020 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

Коментари и предложения по проекта на изменение на ИГРП могат да бъдат представени в срок до 31 декември 2019 г.

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014 – 2020 г. (ОПРР) изготви проект на изменение на Индикативна годишна работна програма за 2020 година. Коментари и предложения по проекта на ИГРП за 2020 г. на ОПРР могат да бъдат представени в срок до 31 декември 2019 г. на електронен адрес: oprd@mrrb.government.bg.

Проектът на изменение на ИГРП за 2020 г. е публикуван на интернет-сайта на програмата, в меню ОП „Региони в растеж“ 2014-2020”, подменю „Индикативни програми 2014-2020”.

Таг