Публикувана е актуализация на ИГРП по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за 2020г.

Актуализирана е ИГРП по ОПРР за 2020 г.

Публикувана е актуализирана Индикативната годишна работна програма за 2020 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020

 

            С Решение на Комитета за наблюдение на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР) е одобрено Изменение на Индикативната годишна работна програма за 2020 г. (ИГРП) от месец януари 2020 г.

            В актуализирана ИГРП се планира да бъдат отворени следните допълнителни възможности за финансиране:

  • процедура „Култура и спорт в училище“ – по Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, с конкретни бенефициенти Министерство на културата и Министерство на младежта и спорта. Ще бъдат финансирани допълващи обекти включени в предварителната приоритизация от секторните ведомства.
  • процедура „Подкрепа за професионалните училища в Република България” – по Приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“, с конкретни бенефициенти - Министерство на образованието и науката (МОН), общини, на чиято територия са разположени професионални училища. Ще бъдат подкрепени допълващи обекти включени в списъка на МОН за приоритизация на професионалните гимназии.
  • В допълнение се предвижда да бъде обявена нова процедура с бенефициент Министерство на образованието и науката с бюджет от 2,5 млн. лв. , която ще допълни инвестицията в професионалните гимназии в управление на МОН с  допълнително иновативно спортно оборудване и тренировъчна система.
  • През 2020 г. по процедура „Подкрепа за висшите училища в Р България“ с конкретни бенефициенти- висшите държавни училища в страната, определени на базата на Методика за приоритизация на МОН ще бъде поканен да подаде проект Тракийският университет.
  • Във връзка с алокиран ресурс от 20 млн. лв. в подкрепа на спешната помощ, предстои да Министерство на здравеопазването (МЗ) да подаде своето проектно предложение, в рамките на което ще бъде закупен медицински хеликоптер и осигуряване на съпътстваща инфраструктура за целите на спасяването на повече човешки животи.
  • 6 пътни отсечки първи-трети клас с обща дължина 134 км по процедура „Регионални пътища“ ще бъдат предоставени на АПИ за допълнителния ресурс от 55 млн. лв.
  • Предстои да бъде обявена нова процедура с бюджет малко над 2 млн. лв. , с която ще дадем възможност за внедряване на интелигентна транспортна система, която ще помага на водачите с навременна/ актуална информация за пътната обстановка и състоянието на пътната мрежа, включително и наличие на пътни инциденти. Системата ще се състои от сензори, метеорологични и пътни станции, интелигентни електронни пътни знаци с променливо съдържание и възможност за засичане на скорост. Те ще са разположени в критични точки, определени след анализ на транспортното натоварване, специфични данни за климатичните условия – честота на валежи от дъжд и сняг, мъгла, потенциални опасности от заледяване и др.

Актуализираната ИГРП за 2020 г. е публикувана на интернет-сайта на програмата, в меню „ОП „Региони в растеж“ 2014-2020“, подменю „Индикативни програми 2014-2020”.

Таг