Публикувани са Отговори на въпроси по процедура BG16RFOP001-2.003 „Енергийна ефективност в периферните райони-3” по ПО 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“ по ОПРР 2014-2020, актуални към 16.03.2020 г.