Публикувани са изменени Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 ”Подкрепа за висшите училища в Република България”

С настоящото изменение се предвижда Тракийски университет – Стара Загора да бъде поканен да подадат проектно предложение с краен срок: 29 май 2020 г., 19:00 ч.

Изменение на процедура BG16RFOP001-3.003 ”Подкрепа за висшите училища в Република България”

 

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение на процедура BG16RFOP001-3.003 ”Подкрепа за висшите училища в Република България” по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Изменението на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България” се осъществява с цел да бъде поканен да кандидатства с проектно предложение Тракийски университет - конкретен бенефициент, определен по процедурата, като първи резервен проект при наличие на финансов ресурс след финансиране на списъка с основните проекти.

Промяната включва също така и допълване на условията за съвместимост с приложимия режим на държавна помощ, в конкретния случай „непомощ“. С предвидената промяна ще бъде дадена възможност да се финансират обекти, в рамките на които има помещения/части, в които се осъществява както основната образователна дейност, така и допълнителна стопанска дейност, с чисто допълващ характер (учебни зали, които в отделни случаи се ползват под наем за провеждането на различни събития, басейни и спортни зали, в които се допускат и външни лица срещу заплащане и т. н.). Условието за съответствие с приложимия режим е стопанската дейност да не надвишава 20% от общия годишен капацитет инфраструктурата.

С настоящото изменение се предвижда Тракийски университет – Стара Загора да бъде поканен да подадат проектно предложение с краен срок: 29 май 2020 г., 19:00 ч.

Изменените Насоки за кандидатстване, заедно с приложенията към него, са публикувани на интернет сайта на програмата www.bgregio.eu, в меню „Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020“, „Актуални процедури“, процедура BG16RFOP001-3.003 „Подкрепа за висшите училища в Република България”.

Таг