Публикуванa e актуализирана Индикативната годишна работна програма за 2020 г. по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 от месец март 2020 г.

С Решение на Комитета за наблюдение на ОП „Региони в растеж“ 2014-2020 (ОПРР) е одобрено Изменение на Индикативната годишна работна програма за 2020 г. (ИГРП) от месец март 2020 г.

Таг