Методически указания за изготвяне и прилагане на ПИРО и ИТСР за периода 2021-2027 г.