Изменение на Насоки за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.001 „КУЛТУРА И СПОРТ В УЧИЛИЩЕ”

Управляващият орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 публикува изменение на Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище” по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.

Цел на настоящата процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е да се създадат условия за модерни образователни услуги в сферата на културата, изкуството и спорта чрез подобряване на образователната инфраструктура в училищата по изкуства и култура и спортни училища от национално и регионално значение.

Изменението на процедурата за директно предоставяне на БФП с бенефициенти Министерство на културата (МК) и Министерство на младежта и спорта (ММС) е свързана с определяне на нов краен срок за представяне на проектни предложения по процедурата - 30 юни 2020 г., като по този начин се дава възможност да се финансират два обекта - по Компонент 1 за проектно предложение на МК за обект Национална гимназия за пластични изкуства и дизайн „Акад. Д. Узунов“ гр. Казанлък и по Компонент 2 за проектно предложение на ММС за обект Спортно училище „Юрий Гагарин“, гр. Бургас, след акумулиране на допълнителен свободен ресурс по процедурата.

До момента направените инвестиции за образователна инфраструктура по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 са в размер на 566,6 млн.лв. предоставена безвъзмездна финансова помощ (БФП), като по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ са финансирани 39 проектни предложения на обща стойност на предоставената БФП 353,9 млн. лева, а по приоритетна ос 3 „Регионална образователна инфраструктура“ са финансирани 58 проектни предложения на обща стойност на предоставената БФП 212,7 млн. лв.

Насоките за кандидатстване по процедура BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище” се публикуват на основание чл. 26, ал. 6 от ЗУСЕСИФ.

Изменените Насоки за кандидатстване са публикувани на интернет сайта на програмата www.bgregio.eu, в меню „Оперативна програма Региони в растеж 2014-2020“, „Актуални процедури“, процедура BG16RFOP001-3.001 „Култура и спорт в училище“.

Таг