Експерти ще отговарят на въпроси и ще подпомагат бенефициентите по новата Оперативна програма „Развитие на регионите 2021-2027 г.“ в интернет

Експерти от Главна дирекция "Стратегическо планиране и програми за регионално развитие" (ГД СППРР) в Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще отговарят на въпроси и ще подпомагат потенциалните бенефициенти на новата Оперативна програма „Развитие на регионите 2021-2027 г.“ чрез оналайн платформа. От днес в меню ОП „Региони в растеж“, подменю „ИТИ 2021-2027“ е дадена възможност на всички заинтересовани страни да задават своите въпроси съобразно етапа, който касае подготовката или изпълнението на Интегрирана териториална инвестиция. (линк към секцията: https://www.eufunds.bg/bg/oprd/accordion/894)

Тя ще бъде основа за изпълнение на проекти с европейско финансиране от програмата през новия програмен период.

Отговорите на изпратените въпроси ще се публикуват в срок до 3 работни дни от тяхното получаване.

Припомняме, че подготовката, организацията, координацията и изпълнението на дейности по програмата през следващия програмен период са възложени на ГД СППРР, която ще бъде Управляващ орган на програмата.

Съгласно промените в Закона за регионално развитие, на дирекцията са възложени и нови задължения, които включват координация на изпълнението на подхода за интегрирано териториално развитие на регионите за планиране от ниво 2, в т.ч. на инструмента Интегрирани териториални инвестиции (ИТИ). 

За да се обезпечи ефективното изпълнение на всички функции свързани с прилагането на регионалния подход за инвестиции, в ГД СППРР е създадено координационно звено, „Координация и оценка“, което ще съдейства на всички заинтересовани страни в процеса по комуникация.