ИНФОРМАЦИОНEН ДEН ПО ПРОЦЕДУРА BG05M2OP001-3.017 „ПОВИШАВАНЕ НА КАПАЦИТЕТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА РАБОТА В МУЛТИКУЛТУРНА СРЕДА“

Дата на събитие
Време на провеждане
09:30

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. отправя покана към заинтересованите страни за участие в информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ по приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на ОПНОИР.

Целта на процедурата е да се повишат професионалните компетентности на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда, за преподаване на знания и формиране на умения у децата и учениците за възприемане на етнокултурните различия, с оглед равноправно участие на всички ученици в българската образователна система като се използват възможностите на различни квалификационни форми.

В рамките на кампанията експерти от УО на ОПНОИР ще представят изискванията по условията за кандидатстване и условията за изпълнение по процедурата.

Информационанта среща с потенциални кандидати, партньори и други заинтересовани страни ще се проведе в 

гр. София на 23.01.2020 г. от 9:30 часа до 13:30 часа 
хотел „СЕНС“, бул. "Цар Освободител" №16

За да заявите участие, моля изпращайте имената на участниците и институцията, която представлявате на следния електронен адрес: infosf@mon.bg с предмет на съобщението: София- 3.017, в срок до 22.01.2020 г. 

Допълнителна информация за процедура BG05M2OP001-3.017 „Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда“ ще намерите на интернет страницата на ОПНОИР – http://opnoir.bg, както и на Информационната система за управление и наблюдение  ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active.

Програма на събитието:

09:30-10:00 часа 

Регистрация на участниците и кафе за „Добре дошли“

10:00-11:30 часа 

Представяне на процедура за БФП BG05M2OP001-3.017 "Повишаване на капацитета на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда" - Условия за кандидатстване

11:30-12:00 часа 

Пауза

12:00-12:30 часа 

Формуляр за кандидастване в ИСУН 2020 и минимална помощ

12:30-13:00 часа 

Представяне на Условия за договаряне, 
Представяне на Условия за изпълнение и отчтетност

13:00-13:30 часа 

Въпроси и отговори и лек обяд