начало Новини Информационен ден по процедура BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“

Дата на събитие
Време на провеждане
10:00

Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. отправя покана към заинтересованите страни за участие в онлайн информационен ден по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ по приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Основната цел на процедурата е подкрепа на уязвими групи за социално включване чрез осигуряване на достъп до образование и обучение за по-добра реализация на пазара на труда.

Допустими кандидати по цитираната процедура са държавни и общински училища и юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), осъществяващи дейност в обществена полза, регистрирани съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), а допустими партньори са държавни и общински училища, ЮЛНЦ, осъществяващи дейност в обществена полза, регистрирани съгласно ЗЮЛНЦ, центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) съгласно Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), които предоставят кариерно ориентиране и консултиране. Допустими асоциирани партньори по настоящата са: общини – на чиято територия се намират училищата (кандидат или партньор), Агенция по заетостта чрез Дирекции „Бюро по труда“, Агенция за социално подпомагане чрез териториалните дирекции „Социално подпомагане“, Регионалните управления на образованието, Държавната агенция за бежанците.

Информационният ден ще се проведе през платформата Zoom на 20.01.2021 г., сряда, от 10:00 часа. При проявен интерес, моля до двама  представители от една организация/институция да се регистрират на следния линк, в срок до 18.01.2021 г.:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZEkcOyvrjIuE9LYODF5wip9tkVqamv0qsWh

Регистрационната форма ще играе ролята на присъствен лист от проведената среща, поради което, където има възможност, информацията в нея да бъде попълнена на кирилица. Задължителната информация, която изисква регистрацията е име, фамилия, електронен адрес, институция/организация, която представлявате, както и ролята, която изпълнявате в нея. След попълване на регистрационната форма, на посочения от Вас в регистрацията електронен адрес ще получите линк, с който ще можете да влезете в срещата.

За навременното започване на срещата и за целите на проверка на лицата (дали са регистрирани предварително), които ще се включат, е необходимо всички участници да влязат в стаята в периода 9:15 ч. – 09:50 ч. на 20.01.2021 г. тъй като първоначално ще се намират в т. нар. „чакалня“ (Waiting room) и домакинът ще ги допуска след извършена проверка.

 За допълнителни уточнения и въпроси по отношение на провеждане на срещата, може да се свържете с Мая Лашова, главен експерт в дирекция „Програмиране, наблюдение и оценка“, ИА ОПНОИР, e-mail: m.lashova@mon.bg.

Допълнителна информация за процедура BG05M2OP001-3.020 „Ограмотяване на възрастни-2“ ще намерите на интернет страницата на ОПНОИР, раздел „Процедури“, рубрика „Процедури, отворени за кандидатстване“ – http://opnoir.bg/?go=page&pageId=363, както и в Информационната система за управление и наблюдение  ИСУН 2020 - https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Active и на Единния информационен портал на европейските структурни и инвестиционни фондове:  https://www.eufunds.bg/bg/opseig/node/6470.

Програма на информационния ден, както и Указания на УО на ОПНОИР за участие и провеждане на онлайн срещата ще намерите ТУК.