Управляващият орган на ОП НОИР обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Образование за утрешния ден“

Изпълнителна агенция „Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж“ отправя покана към Министерство на образованието и науката за представяне на проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Образование за утрешния ден“.

Финансирането от 105 млн. лв. е осигурено от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. по Приоритетна oс 2. „Образование и учене през целия живот“, Инвестиционни приоритети ИП 10i „Намаляване и предотвратяване на преждевременното напускане на училище и насърчаване на равния достъп до висококачествено предучилищно, основно и средно образование, включващо (формални, неформални и самостоятелни) начини на учене за повторно включване в образователната система и системата на обучение“.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се съ-финансира от Европейския социален фонд и държавния бюджет на Р България.

Целта на процедурата е да подпомогне отварянето на образованието и образователните институции към дигиталните технологии чрез внедряването  на нови решения за по-добро персонализирано обучение, което да позволи на учителите да предприемат мерки с по-точни и ефективни подходи към всеки отделен учащ и повишаване на мотивацията, чрез насърчаване на самостоятелното обучение и самооценка, включително извън класната стая. Внедряването на единна образователна платформа за образователни услуги и съдържание ще ускори процеса на дигитализация на българската образователна система.

Дейностите, които ще получат подкрепа включват:

1. Изграждане на облачна среда и внедряване на платформа за образователни услуги и съдържание с надежден комуникационен достъп на потребители – експерти, педагогически кадри, ученици и родители.

2. Изграждане на модерна защитена образователна среда в училищата и детските градини, базирана на съвременни съоръжения /оборудване за онагледяване/ представяне на учебния материал чрез ИКТ (като интерактивни дъски, интерактивни маси за детските градини, таблети, мултимедийни проектори и дисплеи за визуализация на интерактивно съдържание, специализирана съвременна техника и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.).

3. Обучения на педагогически специалисти (учители, директори, зам.-директори и др. с преподавателска заетост) по и със средствата  на ИКТ.

4. Разработване на дигитално образователно съдържание като електронни учебници и е-помагала по учебни предмети, интерактивни и мултимедийни уроци, образователни приложения и игри, тестове и др. Контрол на съответствието на дигиталното съдържание с утвърдените програми и добрите педагогически практики. 

5. Идентифициране и утвърждаване на стойностни дигитални образователни ресурси – международни и национални, с отворен достъп и внедряването им в платформата за образователни услуги и съдържание (вкл. и за ученици със сензорни увреждания, аутисти, ДЦП и др.).

6. Повишаване на дигиталната компетентност и умения на учениците под формата на извънкласни дейности (клубове по интереси и допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови и за напреднали, включително и компютърно моделиране/кодиране).

7. Информационни кампании за ползите от дигиталната компетентност, кибер безопасност, медийната грамотност, защита на интелектуалната собственост, промотиране на EU Code Week и др.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: opnoir.bg и  https://eumis2020.government.bg

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатът по процедурата  може да иска разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща на Управляващия орган: infosf@mon.bg.

Крайният срок за представяне на проектно предложение, подписано с квалифициран електронен подпис в системата ИСУН 2020, е 17.30 часа на 24.04.2019 г.