Близо 130 млн. лв. от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ в подкрепа на българското образование.

С Договор BG05M2OP001-2.011-0001 от 28 февруари 2019 г. между УО на ОП НОИР и Министерство на образованието и науката се предоставя безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект „Подкрепа за успех“. Бюджетът на стойност 127 759 359,94 лв. е осигурен от Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот", съфинансирана от Европейския социален фонд. Срокът за реализация на проекта от бенефициента МОН е 30 месеца.

Проектът е насочен към намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система, както и към повторното им включване в образователния процес. Планира се да бъдат обхванати 1 500 училища, а в дейности по проекта да се включат 120 000 ученици

Целта на процедурата е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание. Ще се работи и за развитие на потенциала и възможностите на учениците за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

Фокусът е към ученици в начален и прогимназиален етап на основното образование, като в зависимост от индивидуалните потребности ще се извършват дейности за допълване, развитие и надграждане на компетентности, придобити в задължителните часове.

Основните дейности по проекта са както следва:

1. Изработване на инструментариум за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа.

2. Организиране и провеждане на обучения на педагогическите специалисти за прилагане на инструментариума за ранно идентифициране на ученици в риск от преждевременно напускане на образователната система и за диференциран подход при определяне на потребностите им от предоставяне на индивидуална подкрепа.

3. Осъществяване на обща подкрепа за личностно развитие на учениците в съответствие с чл. 17 и чл. 27 от Наредбата за приобщаващото образование чрез допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и към допълнителни дейности, които са пряко насочени към преодоляване на обучителни затруднения по определените предмети.

4. Допълнителни обучения във втори гимназиален етап за преодоляване на пропуски при усвояването на учебното съдържание и/или за актуализация на компетентностите с цел успешно полагане на държавния зрелостен изпит по български език и литература, както и държавни зрелостни изпити по други предмети от общообразователната подготовка.

5. Осъществяване на обща подкрепа чрез осигуряване на занимания по интереси за стимулиране на творческите изяви и за повишаване на мотивацията за учене – за учениците от училищата с по-ниска концентрация на ученици в риск от ранно отпадане

6. Осъществяване на обща подкрепа чрез кариерно ориентиране с цел подготовка за преход към следваща степен, за мотивация за продължаване на образованието, за участие на пазара на труда, кариерно ориентиране за учениците от прогимназиалния етап на образование (от 5-ти до 7-ми клас) посредством центровете за подкрепа за личностно развитие, включително и по обучителната система STEM и др.

7. Дейности за работа с родителите чрез включване на образователни медиатори, социални работници, ромски авторитети и лидери, представители на неправителствени организации и др. заинтересовани лица в образователния процес и насърчаване на сътрудничеството с педагогическите специалисти за намаляване на риска от преждевременно напускане на образователната система от учениците.

8. Участие в междуучилищни дейности.