Управляващият орган на ОП НОИР обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Студентски практики 2“

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ кани Министерство на образованието и науката да представи проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Студентски практики 2“.

Финансирането от 46 млн. лв. е осигурено от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 2. „Образование и учене през целия живот“, Инвестиционен приоритет 10iv. „Подобряване на адекватността на системите за образование и обучение спрямо пазара на труда, улесняване на прехода от образование към работа и укрепване на професионалното образование и системите на обучение, както и тяхното качество, включително чрез механизми за предвиждане на уменията, адаптиране на учебните програми и създаване и развитие на основаващи се на работата системи за учене, включително двойни системи на учене и схеми за стаж“.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се съ-финансира от Европейския социален фонд и държавния бюджет на Р България.

Целта на операцията е да подобри практическите умения на студентите, в зависимост от нуждите на пазара на труда, както и да укрепи връзките между висшите училища и работодателите и да повиши ефективността на партньорства между тях.

Дейността, която ще получи подкрепа е насочена към организирането и провеждането на студентски практики.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: www.opnoir.bghttps://umis2020.government.bg.

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатът по процедурата може да иска разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща  на Управляващия орган (УО): infosf@mon.bg. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за конкретния бенефициент.

Въпросите на конкретния бенефициент и разясненията на УО се съобщават (се публикуват) на интернет страницата на УО www.opnoir.bg и в ИСУН2020: https://eumis2020.government.bg (към документите по процедурата) в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на проектно предложение, подписано с КЕП през системата ИСУН 2020: 22.08.2019 г., 17.30 часа.