Управляващият орган на ОП НОИР обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за дуалната система на обучение“

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ кани Министерство на образованието и науката да представи проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M2OP001-2.014 „Подкрепа за дуалната система на обучение“ на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, Приоритетна ос 2. „Образование и учене през целия живот“, Инвестиционен приоритет 10iv. „Подобряване на адекватността на системите за образование и обучение спрямо пазара на труда, улесняване на прехода от образование към работа и укрепване на професионалното образование и системите на обучение, както и тяхното качество, включително чрез механизми за предвиждане на уменията, адаптиране на учебните програми и създаване и развитие на основаващи се на работата системи за учене, включително двойни системи на учене и схеми за стаж“.

Целта на процедурата е да разшири обхвата на дуалната система на обучение, с оглед повишаване качеството на професионалното образование в България и засилване на връзката му с нуждите на пазара на труда.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепа на Европейския социален фонд. Проектът ще се изпълнява на територията на Република България.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват:

1. Дейности в подкрепа на училищата, осигуряващи дуална система на обучение:

  • Обучения за повишаване на квалификацията и компетентностите на учителите и на преподавателите по професионална подготовка, включително теоретично и практическо обучение.
  • Закупуване на оборудване и материали за целите на дуалното обучение, вкл. работни и предпазни облекла и лични предпазни средства за целите на дуалното обучение.
  • Разработване/закупуване на учебни помагала и материали за специфична професионална подготовка и ключови компетентности на ниво училище.

2. Дейности в подкрепа на образователната система:

  • Разработване на учебни планове, учебни програми, национални изпитни програми за дуална система на обучение, инструменти за оценка и помощни и методически материали на национално ниво.

3. Дейности в подкрепа на учениците, участващи в дуална система на обучение:

  • Предоставяне на подкрепа на ученици от първи гимназиален етап в дуална система на обучение, посредством участия в „пробно стажуване“ в партниращо предприятие.
  • Провеждане на допълнителни занимания по чужд език и професионална подготовка за ученици, които се обучават в X-ти клас на първи гимназиален етап.

4. Дейности в подкрепа на работодателите:

  • Обучения на наставници в педагогически и методически умения.
  • Осигуряване на наставници за провеждане на дуалната система на обучение в предприятията.
  • Информационни кампании за информиране относно нормативните изисквания за предприятията при участие в дуалната система на обучение сред представители на предприятия.

5. Дейности в подкрепа на родителите:

  • Работа със заинтересованите страни за подобряване на връзката ученик – училище – работодател и популяризиране на дуалната система на обучение.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: www.opnoir.bghttps://umis2020.government.bghttps://www.eufunds.bg.

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатът по процедурата може да иска разяснения във връзка с насоките за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща  на Управляващия орган (УО): infosf@mon.bg.

Разясненията от страна УО се утвърждават от ръководителя на управляващия орган или оправомощено от него лице. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за конкретния бенефициент.

Въпросите на конкретния бенефициент и разясненията на УО се съобщават (се публикуват) на интернет страницата на УО www.opnoir.bg и в ИСУН2020: https://eumis2020.government.bg (към документите по процедурата) в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на проектно предложение, подписано с КЕП през системата ИСУН 2020: 10.09.2019 г., 17.30 часа.