Карина Ангелиева: Научната инфраструктура е един от основните стълбове за изграждане на научния потенциал на България

Успехът при изграждането на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност ще се базира на партньорството между бенефициентите и Управляващия орган, заяви заместник-министърът на образованието и науката Карина Ангелиева при откриване на работната среща между екипите за управление на проектите по Приоритетна ос 1 на ОП НОИР и представители на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ИА ОПНОИР). Оценката на Ангелиева е, че въпреки закъснелия старт на проектите е намерен правилния път. Научната инфраструктура е един от основните стълбове за изграждане Европейското изследователско пространство и е ангажимент на България като държава-член на ЕС. Това е ключов компонент за възстановяване и регенериране на научен потенциал в страната. Необходимо е да повишим нашето участие в европейските научни мрежи и програми, за да компенсираме изоставането си в сравнение с европейските партньори. Зам.-министърът подчерта, че през следващия програмен период трябва да се разшири постигнатото и да се гарантира устойчивото развитие на Центровете за върхови постижения и Центровете за компетентност.

В своето обръщение Аурелио Сесилио, началник на отдел в ГД „Регионална и селищна политика“ на ЕК, подчерта, че осигуреното финансиране по ОП НОИР е шанс за бенефициентите, но и отговорност. Проектите по Приоритетна ос 1 са сложни за изпълнение и Комисията е наясно, че повечето от ръководния състав са учени, а не специалисти по управление на европейски проекти, което е предизвикателство. Бенефициентите не трябва да забравят, че се влагат парите на европейския данъкоплатец и трябва да се наблегне и на ефективното и ефикасно разходване на средствата. Той бе категоричен, че срокът за изпълнение на проектите е до края на 2023 г. и няма да има удължаване. Ако даден проект не приключи в срок, съответният Център няма да може да получи финансиране през следващия програмен период и ЕК ще изисква възстановяване на разходвани вече средства. Сесилио информира, че в момента институциите договарят многогодишната финансова рамка въз основа на предложението на ЕК от месец май тази година. Науката и иновациите са приоритет в този документ.  Първата от петте цели, заложени в кохезионната политика, е свързана с постигане на интелигентен растеж, за което е заделен 35% от бюджета на Европейския фонд за регионално развитие за следващия програмен период.

Кирил Гератлиев, изпълнителен директор на ИА ОПНОИР, подчерта важността от бързия и качествен напредък в изпълнението на проектите за Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност и ключовата им роля за успеха на програмата. Агенцията работи за опростяване и ускоряване на административните процеси, отбеляза той. Предоставена е възможност за до 20% авансово финансиране. След въвеждането на СЕБРА сметките има възможност за вземане на заемообразно средства от бюджета, ако конкретен бенефициент има затруднения с финансирането. Гератлиев представи готовността на Управляващия орган да подкрепи капацитета на бенефициентите чрез предоставяне на допълнителна техническа помощ, извън осигуряваните към момента обучения и месечни работни срещи. Изпълнителната агенция кандидатства за подкрепа чрез инструментите на ЕК:  Interreg Europe, JRC, JASPERS и TAIEX-REGIO Peer2Peer. Изпълнителният директор информира за възможността през 2019 г. научните организации, които са одобрени за финансиране по програма Хоризонт 2020 - WIDESPREAD-Teaming, фаза 2, да кандидатстват за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по ОП НОИР. 

В месечната среща взеха участие над 100 представители на бенефициентите по процедури „Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения“ и „Изграждане и развитие на центрове за компетентност“ и ръководители и експерти от Управляващия орган на ОП НОИР. Стойността на сключените договори по ПО 1 „Научни изследвания и технологично развитие", съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие, е 326 775 847,93 лв. В рамките на събитието бяха представени презентации за напредъка в изпълнението на ОП НОИР, инструмента за финансово планиране и прогнозиране на програмата и резултатите от проведените срещи през месец октомври между екипите на УО и екипите за организация и управление на финансираните проекти за Центрове за върхови постижения и Центрове за компетентност.