Местна инициативна група „Лом“ обявява за кандидатстване процедура за подбор на проекти, финансирана от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“

Местна инициативна група „ЛОМ“, с финансиране от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., открива процедура за подбор на проектни предложения с няколко срока за кандидатстване: BG05M20P001-3.007 „МИГ ЛОМ мярка 7 Достъп до качествено образование, чрез интегриране в образователната система на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми”.

Основната цел процедурата е повишаване броя на успешно интегрираните чрез образователната система деца и ученици от маргинализирани общности, вкл. роми.

Допустими кандидати са:

- Община Лом;

- Детски градини;

- Училища.

Процедурата е с два крайни срока за кандидатстване:

- Първи прием -  13.11.2019г. , 17.00 ч.

- Втори прием -   27.04. 2020г., 17.00 ч.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ (БФП) по процедурата е  977 915.00  лева.

За първи краен срок на кандидатстване размерът на БФП е 977 915.00 лева.

За втори краен срок на кандидатстване размерът на БФП е остатъчния ресурс от първи краен срок на кандидатстване.

Максималният интензитет на помощта е 100% от общата стойност на допустимите разходи. Не се изисква съфинансиране от стана на бенефициентите.

Пълният пакет документи за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: www://miglom.org и https://еumis2020.government.bg/ 

Кандидатите по процедурата може да искат разяснения по документите за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичане на срока за кандидатстване на електронната поща на МИГ office@miglom.org. Разясненията се публикуват на електронната страница на МИГ ЛОМ  www://miglom.org и в ИСУН  в срок до 10 дни от получаването на искането за разяснение, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Подаването на проектно предложение по настоящата процедура се извършва по изцяло електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.