Удължен е срокът за кандидатстване по процедура „Студентски практики 2“

Със Заповед на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 е удължен срокът за кандидатстване по процедура BG05M2OP001-2.013 „Студентски практики 2“.

Крайният срок за подаване на проектното предложение, подписано с квалифициран електронен подпис през системата ИСУН 2020 е 17.30 часа на 12.09.2019 г.

Изменените Условия за кандидатстване са публикувани на следните интернет адреси: www.opnoir.bghttps://umis2020.government.bg и https://www.eufunds.bg.

Процедурата е за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с конкретен бенефициент Министерство на образованието и науката.

Съгласно чл. 26, ал. 8 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, кандидатът по процедурата  може да иска разяснения във връзка с условията за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите относно условията за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща  на Управляващия орган (УО): infosf@mon.bg.

Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за конкретния бенефициент.

Въпросите на конкретния бенефициент и разясненията на УО се съобщават (се публикуват) на интернет страницата на УО http://opnoir.bg и в ИСУН2020: https://eumis2020.government.bg (към документите по процедурата) в срок до две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.