На вниманието на бенефициентите, изпълняващи проекти по процедура BG05M9OP001-2.018 "Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа да образование – Компонент 1"по Оперативна програма „Наука и образование за ин

Уважаеми бенефициенти,

Управляващият орган на ОП НОИР организира работна среща за бенефициенти по процедура BG05M9OP001-2.018 "Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа да образование – Компонент 1"по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020.

Работната среща ще се проведе на 12.09.2019 г., четвъртък, от 9.00 до 13.00 часа в хотел „Меридиан Болярски,  ул. „Стефан Стамболов“ № 53 А , гр. Велико Търново.

Целта на срещата е да бъдат обсъдени въпроси, свързани с техническото и финансово изпълнение и отчитане на проектите.

Надяваме се и разчитаме на Вашето присъствие.