Европейската комисия одобри промяна на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Европейската комисия одобри с решение № C (2020) 109 от 9 януари 2020 г. версия 3.0 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. (ОПНОИР).

Основната промяна е свързана с преразпределяне на резерва за изпълнение в размер на общо 14 112 094 евро или 27 600 856,81 лв. от Приоритетна ос 1 „Научни изследвания и технологично развитие“ (финансирана от ЕФРР) към Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ (финансирана от ЕСФ), във връзка с осъществения преглед на изпълнението на етапните цели на приоритетните оси на програмата . Добавена е нова дейност със съответните индикатори в Приоритетна ос 2, а други стойности на индикаторите са повишени в съответствие с преразпределението на резерва.

Чрез тази промяна ще се подкрепи реформата за модернизация на системата за управление на висшите училища, изграждане на устойчива и ефективна връзка между висшите училища и пазара на труда и постигане на съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, разширяване и укрепване на мрежата за учене през целия живот и широко приложение на различни електронни форми за дистанционно обучение. В допълнение са актуализирани и прецизирани някои от индикаторите на програмата, което ще позволи по-адекватно и реалистично измерване на ефектите от изпълнение на ОПНОИР и ще подобри процеса на нейното изпълнение.