Годишен доклад за изпълнение на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. за 2017 г.