Оценка на предложените за промяна индикатори на ОПНОИР - 2018 г.