Управляващият орган на ОПНОИР обявява за кандидатстване процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за приобщаващо образование“

Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ кани Министерство на образованието и науката да представи проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Подкрепа за приобщаващо образование“.

Финансирането от 31 млн. лв. е осигурено от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г., Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“, Инвестиционен приоритет 9i. „Активно приобщаване, включително с оглед насърчаване на равните възможности и активното участие и по-добрата пригодност за заетост“.

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се съ-финансира от Европейския социален фонд и държавния бюджет на Р България.

Процедурата е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на деца и ученици със специални образователни потребности,  с хронични заболявания, в риск и на такива с изявени дарби, с оглед успешната им реализация и социализация.

Дейностите, които ще получат подкрепа, включват: 

  1. Разработване и прилагане на модели и инструменти за приобщаващо образование на деца и ученици;
  2. Разработване на специализирани дидактически материали (учебна литература, адаптирани учебни помагала и други) за работа с деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби.
  3. Специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие.
  4. Закупуване на оборудване за допълнителна подкрепа за личностно развитие, вкл. за специализирани кабинети и помещения в детските градини, училищата и ЦПЛР по проекта.
  5. Осъществяване на дейности за личностно развитие на децата и учениците от институциите в системата на предучилищното и училищното образование по проекта.
  6. Дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детските градини и училищата по проекта.

Пълният комплект Насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: www.opnoir.bg; https://umis2020.government.bg и www.eufunds.bg.

Съгласно чл. 26, ал. 8 от ЗУСЕСИФ кандидатът по процедурата може да иска разяснения във връзка с Насоките за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване. Въпросите относно насоките за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща  на Управляващия орган (УО): infosf@mon.bg. Разясненията се дават по отношение на условията за кандидатстване, не съдържат становище относно качеството на проектното предложение и са задължителни за конкретния бенефициент.

Въпросите на конкретния бенефициент и разясненията на УО се съобщават (се публикуват) на интернет страницата на УО: http://opnoir.bg, в рубрика „Въпроси и отговори“ и в ИСУН2020: https://eumis2020.government.bg  (към документите по процедурата), съответно се изпращат до конкретния бенефициент по процедурата, в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

Краен срок за подаване на проектно предложение, подписано с КЕП през системата ИСУН 2020: 24.08.2020 г., 17.30 часа.