Наръчник за управление на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ - вариант 5, версия 1

На 4 септември 2020 г. Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 одобри Наръчник за управление на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, вариант 5, версия 1.

Направените промени отразяват констатация на Сертифициращия орган и препоръка от Сметната палата, както и прецизиране на уредбата на част от предвидените процедури в резултат от ежедневния опит при изпълнението им.

Консолидираната версия на Наръчника, вариант 5, версия 1 е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган в секция „Документи“, раздел „Ръководства, указания и наръчници“: http://opnoir.bg/?go=page&pageId=139.

Файлови документи