Публикувани са разяснения по процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“

Управляващият орган на ОПНОИР публикува разяснения по постъпили въпроси към 04 септември 2020 г. по отворена за кандидатстване процедура BG05M2OP001-2.016 „Модернизация на висшите училища“. Разясненията ще намерите на страницата на ОПНОИР - http://opnoir.bg, в рубрика „Въпроси и отговори“ в раздел „Процедури", както и в ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg.

Обръщаме внимание, че кандидатите по процедурата могат да искат разяснения във връзка с условията за кандидатстване в срок до 02.11.2020 г. включително (три седмици преди изтичането на крайния срок за кандидатстване). В съответствие с чл. 26 от ЗУСЕСИФ въпросите по отношение на условията за кандидатстване се задават в писмена форма и се изпращат на електронната поща на Управляващия орган: infosf@mon.bg.

Разясненията от страна на УО ще се публикуват регулярно на интернет страницата на програмата http://opnoir.bg и в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg към документите по процедурата в срок до 09.11.2020 г. включително (две седмици преди изтичане на срока за кандидатстване).