Проектът на Индикативна годишна работна програма за 2021 г. на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 е публикуван за обсъждане

На основание чл. 26, ал. 3 от ПМС № 162/05.07.2016 г., Управляващият орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 (ОПНОИР) публикува за обсъждане проект на Индикативна годишна работна програма (ИГРП) на ОПНОИР за 2021 г.

Бележки и коментари по проекта на ИГРП на ОПНОИР за 2021 г. могат да бъдат изпращани на електронна поща infosf@mon.bg , не по-късно от 21 октомври 2020 г.