31 млн. лева от ОПНОИР за подкрепа за приобщаващо образование

Договор за финансиране на проект ,,Подкрепа за приобщаващо образование“ беше подписан на 27.11.2020 г. между Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР) и Министерството на образованието и науката. Бюджетът от 31 000 000 лв. е осигурен по Приоритетна ос 3 „Образователна среда за активно социално приобщаване“ на ОПНОИР, съфинансирана от Европейския социален фонд. Срокът за изпълнение на проекта е 36 месеца - до 27.11.2023 г.
Проектът е насочен към осигуряване на по-високо качество и по-добър достъп до образование на деца и ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби в системата на предучилищното и училищното образование чрез предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие. В рамките на проекта ще бъдат разработени модели и инструменти за приобщаващо образование на деца и ученици, както и специализирани дидактически материали (учебна литература, адаптирани учебни помагала и други). Дейностите по проекта предвиждат и специализирани обучения на екипите за подкрепа за личностно развитие, закупуване на оборудване, включително за специализирани кабинети и помещения, както и дейности за семейна подкрепа в процеса на приобщаващото образование в детските градини и училищата по проекта.
По операцията ще бъдат подкрепени 220 детски градини и 430 училища (до основна степен на образование), а 4 850 специалисти ще бъдат обучени за предоставяне на допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици. Предвижда се при изпълнението на проекта да бъдат обхванати 4 100 деца и ученици със специални образователни потребности, както и 7 700 деца и ученици с хронични заболявания, в риск, с изявени дарби да получат допълнителна подкрепа за личностно развитие.