Над 109,5 млн. лв. от ОПНОИР за подкрепа на училищното образование в условия на кризи

Договор за финансиране на проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“ беше подписан на 12.02.2021 г. между Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР) и Министерството на образованието и науката. Бюджетът от 109 562 541,93 лв. е осигурен по Приоритетна ос 5 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи" на ОПНОИР, финансирана от Европейския социален фонд. Срокът за изпълнение на проекта е 35 месеца, но не по-късно от 31.12.2023 г.

Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19, и с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. По проекта ще бъдат закупени лаптопи, таблети и други технически устройства за създаване на технологичен фонд. Чрез проекта образователната система ще осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи. Целевата група включва ученици, педагогически специалисти, родители и образователни медиатори. С помощта на планираните обучения за педагогическите специалисти се цели придобиване и усъвършенстване на цифрови умения, използване на иновативни методи за преподаване и учене. Планирани са и обучения на образователни медиатори и на родители, насочени към създаване на умения за работа с дигитални устройства и с електронни образователни платформи за пълноценното им участие в образователния процес.

По проекта се предвижда да бъдат проведени обучения на 210 000 ученици, педагогически специалисти, образователни медиатори и родители, а за 140 000 участници ще бъде осигурен достъп до обучение от разстояние в електронна среда. В резултат от изпълнението на дейностите се очаква 37 718 ученици да получат допълнително синхронно обучение от разстояние в електронна среда. Общият брой на участниците, които ще получат подкрепа по проекта за преодоляване на последиците от COVID-19, е 477 718.