Индикативна годишна работна програма на ОП НОИР за 2018 г.