Индикативна годишна работна програма на ОП НОИР за 2019 г.