Европейската комисия одобри изменение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

Европейската комисия одобри с Решение № C(2021) 3393 final от 07.05.2021 г. версия 5.0 на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. (ОПНОИР). Промяната е свързана с увеличаване бюджета на програмата с определения за ОПНОИР финансов ресурс за 2021 г. по линия на REACT-EU, с цел осигуряване на непрекъснатост на учебния процес в отговор на пандемията от COVID-19. Програмата е допълнена с нова Приоритетна ос 5 „Равен достъп до училищно образование в кризисни условия“ със 100% финансиране от Европейския социален фонд в размер на 56 018 444 евро (109 562 555 лв.).

Целта е да се закупят в кратки срокове допълнителни устройства за поне 10% от учителите и учениците и да се проведат обучения на ученици, учители, образователни медиатори, родители, с оглед да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвижда се и провеждане на синхронно обучение от разстояние в електронна среда на ученици за периода, в който те са поставени под карантина или не посещават дневна присъствена форма на обучение по медицински или уважителни причини. По този начин новата приоритетна ос ще подкрепи усилията на България за справяне с кризата, причинена от COVID-19 и последиците от нея в сектор образование.

Изменението стана възможно в резултат на действията на Европейския съюз в отговор на пандемията от COVID-19 и осигурените допълнителни средства по линия на REACT-EU за 2021 г., произтичащи от Инструмента на Европейския съюз за възстановяване, като мерките ще се изпълняват чрез Регламент (ЕС) 2020/2221 на Европейския парламент и на Съвета от 23 декември 2020 година за изменение на Регламент (ЕС) № 1303/2013 по отношение на допълнителните средства и уредбата за изпълнение с цел оказване на помощ за улесняване на преодоляването на последиците от кризата в контекста на пандемията от COVID-19 и социалните последици от нея и за подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU).