Наръчник за управление на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ - вариант 5, версия 2

На 12 май 2021 г. Ръководителят на Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 одобри Наръчник за управление на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, вариант 5, версия 2.

Направените промени отразяват измененията в Устройствения правилник на Изпълнителна агенция „Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ИА ОПНОИР), в сила от 09.03.2021 г., свързани с намаляване на общата численост на персонала на агенцията и броя на служителите в дирекциите, както и настъпили персонални промени в ръководството на ИА ОПНОИР. Направени са и изменения с цел прецизиране на уредбата на част от предвидените процедури, както и изменения в съдържанието на три от приложенията, необходимостта от които е установена при прилагането им.

Консолидираната версия на Наръчника, вариант 5, версия 2 е публикувана на интернет страницата на Управляващия орган в секция „Документи“, раздел „Ръководства, указания и наръчници“: http://opnoir.bg/?go=page&pageId=139.

Файлови документи