Проектът на Програма „Образование“ 2021-2027 г. беше разгледан на заседание на Тематичната работна група

На заседание на Тематичната работна група, проведено онлайн на 15 юли 2021 г., беше представен и дискутиран проектът на Програма „Образование“ 2021-2027 г., в който са отразени получените коментари от предварителните консултации с Генерална дирекция „Заетост, социални въпроси и приобщаване“ на Европейската комисия.

При откриването на заседанието г-жа Евгения Пеева, заместник-министър на образованието и науката и председател на Тематичната работна група, подчерта, че доброто сътрудничество с партньорите на национално ниво и с Европейската комисия ще даде възможност на Управляващия орган да представи навреме една добре подготвена програма, в която са идентифицирани и отразени чрез подходящи предложения за дейности най-важните нужди на образователната система на България, препоръките в рамките на Европейския семестър и новите предизвикателства на ниво Европейски съюз, свързани със Зелената сделка, дигитализацията, Европейската гаранция за децата.

Проведената дискусия, текущата публична консултация и предстоящото обществено обсъждане на проекта на Програма „Образование“ 2021-2027 г., което ще се проведе онлайн на 28 юли 2021 г., са важни стъпки към одобряването на Програмата на национално ниво и официалното ѝ изпращане към службите на Европейската комисия.

Програма „Образование“ 2021-2027 г. се предвижда да бъде с общ бюджет от над 1,9 млрд. лева. Програмата се съфинансира от Европейския социален фонд+ (ЕСФ+) с близо 1 млрд. 539 млн. лв., както и от държавния бюджет на Република България.

Близо 571 млн. лв. ще бъдат насочени към насърчаване на равния достъп на всички деца и ученици до качествено и приобщаващо образование, с акцент към уязвимите групи. Целта е да се намали ранното отпадане от образователната система. Програма „Образование“ ще допринесе и за изпълнението на Европейската гаранция за децата. 

Предвижда се да бъдат надградени изпълнявани по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. дейности, като се внедрят софтуерни решения и изкуствен интелект за мониторинг на образователните резултати. Ще се разшири дигиталното образователно съдържание, ще се повишат дигиталната компетентност и умения на педагогическите специалисти, учениците и родителите. Ще бъде подкрепено ефективното прилагане на компетентностния модел, чрез въвеждане на училищни методически планове за действие за развитие на ключови компетентности. Ще се насърчава въвеждането на иновативни учебни програми и съдържание и ще се подкрепи изявата на талантите на учениците, особено в по-отдалечените райони на страната. Предвиденият за целта бюджет е в размер на близо 481 млн. лв.

За подобряване на връзката на образованието с пазара на труда се планират близо 249 млн. лв. за развитие на професионалното образование и обучение. Ще бъдат подкрепени дейности за превръщането на някои от съществуващите професионални гимназии в регионални обучителни центрове за трансфер на технологии и иновации.

Близо 519 млн. лв. от средствата по Програмата ще бъдат насочени за въвеждане на дуално образование в приложими специалности във висшето образование, развиване на предприемаческите умения на студентите и студентски практики, модернизиране и дигитализация на бакалавърски и магистърски програми, както и за развитие на докторантски програми и проектна докторантура, свързани с нуждите на пазара на труда.

Файлови документи
Прикачен файл Size
Презентация 13.39 MB