Над 10,5 млн. лева от ОПНОИР за подкрепа на практическото обучение на учениците

Договор за финансиране на проект „Ученически практики - 2“ беше подписан на 19.08.2021 г. между Управляващия орган на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 (ОПНОИР) и Министерството на образованието и науката. Бюджетът от 10 553 013 лв. е осигурен по Приоритетна ос 2 „Образование и учене през целия живот“ на ОПНОИР, съфинансирана от Европейския социален фонд. Срокът за изпълнение на проекта е 29 месеца, но не по-късно от 31.12.2023 г.

Проектът цели повишаване на ефективността от партньорствата между училищата, осъществяващи професионална подготовка, и работодателите за подобряване на практическите умения на учениците в съответствие със специфичните нужди на пазара на труда. Предвижда се подкрепа за практическо обучение на учениците, навършили 16 години, от училищата, осъществяващи професионална подготовка, чрез допълнителни практики в реална работна среда в рамките на 240 часа при изпълнение на задачи, възложени от обучаваща организация-работодател под ръководството на наставник. Практиката задължително ще е свързана с обучението на ученика в съответното професионално направление и допълнителното практическо обучение, но няма да дублира или замества практическото обучение, задължително по учебен план. По проекта ще бъде подкрепено и създаването и функционирането на учебно-тренировъчни фирми, включително учебни компании в първи и/или втори гимназиален етап, с цел формиране на предприемачески знания и умения, както и възприемане на предприемачеството като алтернатива за бъдеща реализация и професионална кариера на учениците.

Предвижда се 300 училища, осъществяващи професионална подготовка, да вземат участие в дейностите по операцията, а в практическо обучение в реална работна среда да се включат 11 649 ученици. В резултат от изпълнението на дейностите се очаква да бъдат създадени 344 учебно-тренировъчни фирми и 172 представители от бизнеса и науката да бъдат привлечени при провеждането на практически обучения за създаването и функционирането им.