ВИЦЕПРЕМИЕРЪТ АТАНАС ПЕКАНОВ ОТКРИ ПЪРВОТО ЗАСЕДАНИЕ НА КОМИТЕТА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“

Първото редовно заседание на Комитета за наблюдение на Програма „Техническа помощ“, който изпълнява същите функции и по Оперативна програма „Добро управление“, бе официално открито от вицепремиерът по евро фондовете г-н Атанас Пеканов.

Той открои 2023 г. като изключително важна за успешното приключване на всички оперативни програми и ключова за успешното стартиране на програмите от новия програмен период 2021 – 2027 г.

 „По Оперативна програма „Добро управление“, благодарение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и усилията на екипа на Управляващия орган - дирекция „Добро управление“, особено през последните две, три, кризисни години, са постигнати важни резултати в електронното управление и административното обслужване, както за гражданите и бизнеса, така и за администрацията”- каза той, като обърна внимание и на съществената подкрепа осигурена на неправителствения сектор и на бежанците от Украйна. „По програма „Техническа помощ, чрез подкрепата осигурена от ЕФРР, разчитаме да бъдат постигнати стратегически промени в системата за управление на средствата от Европейския фонд за споделено управление, с участието на всички заинтересовани страни – и административните структури, отговорни за това; и бенефициентите; и неправителствените организации и социално икономическите партньори“- допълни вицепремиера.

Заседанието, водено от г-жа Ирена Първанова, Ръководител на Управляващите органи и на двете програми, се проведе на 14.03.2023 г. в Гранитна зала на Министерския съвет и събра над 80 присъстващи, както и представители на двете генерални дирекции на Европейската комисия, наблюдаващи програмите.

„Програма „Техническа помощ“ е най-важната програма в новия програмен период – тя ще е стратегията, която ще подкрепя доброто сътрудничество и комуникацията между всички заинтересовани страни.“ каза в приветствието си г-жа Agnes MONFRET (началник на отдел „Румъния, Унгария и Словения“ в Генерална дирекция „Регионална и селищна политика” на ЕК). Тя призова членовете на Комитета да бъдат активни, да участват, да бъдат конструктивно критични и да дават идеи. „Това е вашата програма, която отговаря за всички останали програми в България.“ подчерта тя.

Constantin Viorel MIHAI (представител на отдел „Румъния и България” в Генерална дирекция „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване” в ЕК) изрази задоволство че на Комитета ще се обсъди постигнатото, но и ще се набележат финалните стъпки до края на годината. Той оцени не малкото реални успехи в изпълнението на Оперативна програма „Добро управление“, но обърна внимание и на политическата липса на стабилност, която води до забавяне на обществени поръчки, невъзможност на някои бенефициенти да изпълняват проекти, което застрашава постигането на целите, индикаторите и пълното усвояване на средствата, отпуснати от Европейския социален фонд.

След като Комитета одобри своите Вътрешни правила за работа и Кодекс на поведение на членовете си, бяха гласувани първите документи по новата Програма „Техническа помощ“, а именно – Индикативна годишна работна програма за 2023 г. на ПТП, Методика за комплексна оценка на финансов план за бюджетна линия и Критерии за подбор на операции по Процедура № BG16RFTA001-1.001 „Ефективно и ефикасно управление на Програма „Техническа помощ“.

Представени бяха пред членовете на Комитета едни от ключовите предизвикателства през новия програмен период, за които е предвидено финансиране по Програма „Техническа помощ“- Пътната карта за административен капацитет и Академията на фондовете от ЕС.

Във втората част, която бе посветена на Оперативна програма „Добро управление“, бе одобрен Годишния доклад за изпълнение на ОПДУ за 2022 г., представен напредъкът по програмата и плановете за приключване на програмата. Интерес предизвика представянето на Анализа на очакваните ефекти за бизнес средата от изпълнени проекти, финансирани по ОПДУ (2014-2020) Института за пазарна икономика, както и демонстрациите по проекти финансирани по ОПДУ - „Развитие, оптимизация и поддръжка на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) 2020“ на АМС и „Реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“ на Министерство на правосъдието.

Всички презентации от заседанието са достъпни през бар кода.