Процедура BG16RFTA001-1.003 „Подобрени информационни системи за управление и наблюдение на средствата от Европейските фондове при споделено управление в България“

Документите по процедурата са достъпни в ИСУН на следния линк.

Обявена е втората процедура по програма „Техническа помощ“ BG16RFTA001-1.003 „Подобрени информационни системи за управление и наблюдение на средствата от Европейските фондове при споделено управление в България“ с максимален размер на безвъзмездната финансова помощ 38 756 100 лв.

Допустим кандидат е Министерството на финансите, в чиято структура са Централното координационно звено (дирекция „Централно координационно звено“) с максимален размер на безвъзмездната помощ 34 509 000 лв. и Звеното за държавни помощи (дирекция „Европейски въпроси и политики“) с 4 247 100 лв.

Чрез процедурата се цели подобряване на електронната среда за управление и наблюдение на програмите от Споразумението за партньорство, събиране, обработка и анализ на данни, необходими за оценки на програмите и инвестициите на ЕС. Намаляване на административна тежест за управляващите органи, кандидати и бенефициенти при кандидатстване и оценка на проектни предложения, и на етап мониторинг и верификация на проекти по програмите са също сред приоритетите при развитие на ИСУН (Информационна система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България). Чрез планираните нови функционалности и автоматизации във всички модули ще се осъществи дигитална трансформация при управлението на средствата от ЕС, част от тях са изграждане на система за въвеждане и управление на заявки, обучения и инициативи за обмяна на опит с цел надграждане компетенциите на Звеното за техническа помощ на ИСУН, актуализиране на писмените и видео-ръководствата за работа с ИСУН и др.  

Мерките за капацитет ще се реализират основно чрез електронния Център за Държавни помощи (Хъб за държавни помощи за ЕФСУ), който ще разпространява целева информация за нуждите на управляващите органи и актуална информация за нормативни изменения в режимите на помощ; текущи решения на ЕС, отговори на ЕК на въпроси чрез системата WIKI eState Aid. Хъбът ще е инструмент за споделяне на експертни знания: практики, ноу-хау, уроци, препоръки с цел обсъждане и намиране на възможни алтернативи и решения преди формални процедури. Чрез инвестицията ще бъде надградена информационната система за наблюдение и координация на държавните помощи чрез развитие на Информационна система „Регистър на минималните помощи“ в посока осигуряване на единен достъп до данни за предоставените минимални помощи и осигуряване на автоматизиран обмен с други информационни регистри и системи. Ще бъде предоставена подкрепа за електронизиране процеса по предоставяне и оценка на помощите, както и за функциониращ Хъб за държавни помощи за ЕФСУ.

Процедурата ще стимулира трансферът на добри практики при ИСУН и Хъба като подкрепи действия за активно насърчаване използването на езикови технологии, базирани на изкуствен интелект (автоматичен превод, гласови технологии, чатботове, инструменти за анализ на текст, синтез на реч и др.) сред българските публични органи (езикови инструменти на EK достъпни на адрес: https://language-tools.ec.europa.eu/ ).

Сред допустимите целеви групи по процедурата са Звеното за държавни помощи в Министерството на финансите, органите и структурите за управление на средствата от ЕФСУ и потребителите на ИСУН.

Максималният срок за изпълнение на финансовия план е до 31 декември 2029 г.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------

Процедура BG16RFTA001-1.003 „Подобрени информационни системи за управление и наблюдение на средствата от Европейските фондове при споделено управление в България“ се реализира с финансовата подкрепа на Програма „Техническа помощ“, съфинансирана от Европейския съюз