Междинна оценка на напредъка по изпълнението на приоритетни оси 1, 2 и 3 на ОПДУ