Онлайн демонстрации на Портала за достъп до е-услуги и системите за еАвтентикация, еФорми и еВръчване

Финансираните по Оперативна програма "Добро управление", системи и портали, поддържани от Държавната агенция „Електронно управление“ бяха представени чрез серия от четири онлайн демонстрации във Фейсбук страница на агенцията.

Най-голям интерес предизвика първото представяне, а именно на новостите в Портала за достъп до е-услуги. Близо 500 души разгледаха на живо архитектурата на най-важните системи, които осигуряват електронното управление в държавата. До момента над 359 административни структури и 300 общини са присъединени в Портала. Централизиран  е процеса по заявяване на общински услуги и вече с един формуляр могат да се заявяват над 180 електронни административни услуги. Показан беше и обособеният раздел „Моето пространство“, където всеки потребител може да провери информация, свързана с личните му данни в административните регистри - семейно положение, родствени връзки, задължения, имущество, автомобил, лични документи и др.

Над 1,5 милиона български граждани са използвали Системата за е-Автентикация на ДАЕУ, за да получат информация или да заявят е-услуги. Към момента, доставчици на идентификация, които са интегрирани в Системата са Информационно обслужване АД, БОРИКА АД, Евротръст Технолъджис, Инфонотари ЕАД, както и НАП, с техния ПИК.

Демонстрирана беше разработената от ДАЕУ функционалност за двуфакторна автентикиация, която улеснява потребителите при е-банкиране, достъп до е-поща и други онлайн услуги. Общият брой заявки за автентикация до края на август тази година е 788 524. Популярност набира и използването на заявки с мобилен КЕП, като за миналата година те са били 153 000, до юни тази година техният 38 000, а само за август - близо 5 200.  От май 2021 г. потребителите могат да се автентикират и с ПИК на НАП.

Подробно бяха представени функционалните възможности и средствата, които са изразходвани за разработване на системите за заявяване на е-услуги, за сигурно е-Връчване, за е-Плащания, за е-Форми, за справочна и удостоверителна информация - Regix, както и фирмите-изпълнители по отделните проекти. През системата Regix са заявени над 120 милиона услуги по удостоверяване на факти и обстоятелства, чрез които е спестено на хартия предоставянето на същата информация от гражданите и бизнеса.

Всички демонстрации бяха отворени за въпроси и отговори, а на някои се включиха представители на телеком оператори, акредитирани доставчици на удостоверителни услуги, администрации, общини.

Пълен запис на демонстрациите може да видите на следния линк.

01.09.2021 – Порталът за достъп до е-услуги  – по-лесно, по-бързо, по-сигурно

08.09.2021 – Ползата от еАвтентикация за гражданите, доставчиците на идентификация и доставчиците на услуги

15.09.2021 - еФорми и управление на работните процеси - ключът към еУслуги

29.09.2021 - еВръчване - гарантиран обмен на Електронни документи

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Порталът и системите са финансирани от от Оперативна програма „Добро управление”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд в изпълнение на проектите: